Om Shanti

Om Saha Navavatu
Saha Nau Bhunaktu
Sahaveeryam Karavavahi
Tejasvi Nava Dhitamasthu
Ma Vidvishavahai
Om Shanti Shanti Shanti Hi
Hari Om